1. Úvodní stránka
 2. Škola
 3. ŠVP
 4. Charakteristika školy

Charakteristika školy

2.1. Úplnost a velikost

Základní škola     IZO 102 438 366 kapacita 815 žáků
Školní družina     IZO 108 053 156 kapacita 240 žáků

Plně organizovaná škola, jediná v boleslavské části města. Má velkou spádovou oblast, kterou tvoří kromě místních (z boleslavské i brandýské části města) i žáci z přilehlých obcí jako jsou např.: Nový Vestec, Káraný, Otradovice, Podbrahy, Skorkov, Sojovice, Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno, Hlavenec, Křenek, Lhota, Konětopy, Borek, Dřísy, Předměřice n.J., Tuřice, ...

Škola je oblíbená pro  univerzální vzdělávací program, pro individuální přístup k žákům. Kapacita je uspokojivě  naplňována.

2.2. Vybavení školy

Materiální

 • dostatečné vybavení učebnicemi, pomůckami
 • kopírovací zařízení
 • počítačová síť, server, internet, intranet
 • senzorické dotykové tabule
 • kamera
 • fotoaparát
 • dataprojektory
 • doplňovaný knižní fond pro učitelskou i žákovskou knihovnu
 • hrnčířský kruh, keramická pec

Prostorové

 • počet učeben odpovídá počtu tříd ve třech budovách (velikost učeben různá)
 • 2 žákovské knihovny (I., II. st.)
 • učitelská knihovna
 • odborné učebny a pracovny pro výuku Ch-F, Z, Př, Vv, Hv, D, Čj, multimediální pracovna, počítačové pracovny, žákovská kuchyňka, dílna, keramická dílna
 • dvě tělocvičny, hřiště

Hygienické

 • šatny, šatní skříňky
 • sociální zařízení
 • dlouhodobé projekty
 • obnova žákovského nábytku
 • zajištění bezpečnosti a ochrany žáků
 • zajištění pitného režimu - kiosek
 • zajištění režimu školy s ohledem na fyzické i psychické zdraví žáků

 2.3. Pedagogický sbor

 • Pedagogická a odborná způsobilost pedagogického sboru převyšuje dlouhodobě 90%
 • výchovný poradce: 1
 • preventista: 1
 • další vzdělávání se soustřeďuje na kurikulární reformu školství, na zlepšování odbornosti pedagogů

2.4 Struktura žáků

 • 67% - místních, 33% - dojíždějících
 • celkem počty tříd 25-26
 • počty tříd v ročníku 2-3
 • dlouhodobá snaha tento počet udržet i naplněnost školy vzhledem ke kapacitě

2.5. Dlouhodobé projekty

 • zapojení do mezinárodních projektů
 • adopce na dálku
 • protidrogová prevence

2.6. Spolupráce s rodiči

 • kvalitní vztah rodiče – škola, rodiče si školu vybrali
 • Při škole pracuje Školská rada, zřízená r. 2005
 • Dny otevřených dveří
 • Sponzoři školy

2.7. Spolupráce s institucemi

 • zřizovatel - fin. prostředky na volnočasové aktivity, podpora ekologických aktivit
 • občanská sdružení
 • ZUŠ (koncerty, div.představení)
 • MDDM (soutěže, akce)
 • ostatní školy ve městě
 • Muzeum
 • Městská knihovna
 • Dům s pečovatelskou službou
 • farnost
 • hasiči
 • integrovaný záchranný systém
 • Úřad práce Praha-východ – besedy
 • armáda, policie
 • Slavoj Stará Boleslav – sportovní aktivity
 • Česká televize

 2.8. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

 • Při práci se žáky se bude škola řídit závěry specializovaných pracovišť (PPP, SPC, ...) a RVP pro základní
 • vzdělávání z ledna 2016 – část D, kapitola 8 – 9 a patřičnou minimální doporučenou úrovní pro úpravy
 • očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření u jednotlivých tematických celků.