1. Úvodní stránka
 2. Škola
 3. ŠVP
 4. Charakteristika ŠVP

Charakteristika ŠVP

Zaměření školy:

Naše škola chce poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání. V ročnících na 1. a 2. stupni věnujeme více hodin našemu mateřskému jazyku jako nejdůležitějšímu pilíři vzdělání, které umožní našim žákům pokračovat ve studiu, v učebních oborech a i během svého života se dále zdokonalovat. V průběhu devítileté docházky žáků začleňujeme do výuky průřezová témata formou školních projektů.

Výchovné a vzdělávací strategie:

Představují společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
Kompetence k učení – klademe důraz na čtení s porozuměním, porovnávání, posuzování a na pozitivní vztah k učení.
Kompetence k řešení problému – žáci vyhledávají a třídí informace, rozpoznávají a chápou problémy, využívají tvořivé myšlení, kritický úsudek.
Kompetence komunikativní – vedeme žáky ke správné formulaci myšlenek, naslouchání druhým lidem, ke schopnosti diskutovat, argumentovat. Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme školní časopis. Podporujeme přátelské vztahy mezi třídami, starší žáci vyrábí pro budoucí prvňáčky drobné dárky.
Kompetence sociální a personální – vedeme žáky k ohleduplnosti, k respektování různých hledisek a názorů a podporujeme jejich sebedůvěru. Během vyučování využíváme skupinovou práci, vzájemnou pomoc při učení. Vedeme žáky k respektování školních pravidel, učíme je odmítat vše, co narušuje dobré vztahy.
Kompetence občanské – vedeme žáky k odmítání útlaku, hrubého zacházení, ke schopnosti vcítit se do situace druhého, aktivně se zapojit do kulturního dění a sportovních aktivit. Klademe důraz na ekologické myšlení a jeho využití v projektech.
Kompetence pracovní – motivujeme k aktivním činnostem v oblastech Svět práce. Pomáháme žákům poznat reálné možnosti v oblasti profesní orientace. Nabízíme zájmové útvary, vhodné volitelné předměty a exkurze.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

Za žáky se specifickými vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, vývojovými poruchami učení, a chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením,, dlouhodobým onemocněním) a žáci se sociálním znevýhodněním (z kulturně odlišného nebo sociálně znevýhodňujícího prostředí).

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch, jsou se souhlasem rodičů vyšetřeni v pedagogicko psychologické poradně. Na základě doporučení poradny zařazujeme žáka do reedukační péče. Na 1. stupni žáci mohou navštěvovat dyslektický kroužek (1 hodina týdně), na 2. stupni mohou žáci navštěvovat doučování z českého jazyka (popřípadě z matematiky) 1 hodina týdně. Žáci mají vypracován individuální vzdělávací plán, kde jsou uvedeny závěry a doporučení z vyšetření v poradně, způsob hodnocení, metody a formy práce se žákem, potřebné pomůcky.

Základní pravidla pro práci se žáky se specifickými poruchami učení:

 • individuální přístup
 • umožnit používat potřebné kompenzační pomůcky
 • zohlednit druh a míru postižení, nebo znevýhodnění při klasifikaci
 • podporovat nadání a talent žáka (najít v čem je žák úspěšný)
 • zkvalitňovat připravenost učitelů pro práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • pravidelně spolupracovat s rodiči (nabídnout pomoc, snažit se poradit)

Vzdělávání žáků s poruchami chování

Jedná se o žáky hyperaktivní, hypoaktivní, nebo žáky s výchovnými problémy, kteří nerespektují základní normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní, popřípadě snadno unavitelní.
Vzdělávání těchto žáků probíhá na 1. i 2. stupni formou individuální integrace. Učitel musí se žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Učitel musí důsledně vyžadovat plnění stanovených pravidel chování.
V procesu vytváření klíčových kompetencí je nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení (i sebekritiku), jednání bez podléhání manipulacím, výchovu k práci i ke spolupráci.
Cílem je získat ke spolupráci rodiče.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vycházíme ze zákona č. 561/2004, vyhlášky č. 73/2005 a RVP ZV, kapitoly č. 8, zde jsou popsány možnosti a podmínky pro rozdělování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním:

Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem při jejich vzdělávání často bývá nedostatečná znalost českého jazyka.
Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním:

 • individuální nebo skupinová péče
 • odpovídající formy a metody práce
 • specifické učebnice a materiály
 • spolupráce s odborným pracovištěm
 • vytváření příznivých podmínek pro výuku tak, aby byly zohledněny zájmy, zkušenosti a potřeby žáků

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:

Mimořádně nadaní žáci mají specifické vzdělávací potřeby, proto je třeba vytvářet pro ně vhodné podmínky ve škole i v rodině. Pomoc při péči o mimořádně nadaného žáka mohou se souhlasem rodičů poskytnout pedagogicko – psychologické poradny. Mimořádně nadaný žák:

 • je bystrý, vnímavý, chápe souvislosti
 • má bohatý, aktivní slovník, vyjadřování
 • má vynikající paměť
 • vytváří vlastní postup řešení úloh
 • rychle se orientuje v učebních postupech
 • má zálibu v řešení problémových úloh
 • má důvěru sám v sebe
 • ostře vnímá pravidla a rozpory

Podmínky vzdělávání žáků mimořádně nadaných:

 • individuální vzdělávací plán
 • doplnění, rozšíření a prohloubení učiva
 • zadávání specifických úkolů
 • zapojení do samostatných rozsáhlých projektů
 • vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech
 • účast ve výuce některých předmětů ve vyšším ročníku
 • přestup do vyššího ročníku