Učební plány

Učební plány I

   

1. STUPEŇ

Názvy vyučovacích předmětů: 

1.

2.

3.

4.

5.

celkem

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

7 + 1

7 + 2

7 + 3

7 + 1

7 + 1

35+8

Anglický jazyk

0 + 1

0 + 1

3

3

3

9+2

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4 + 1

4 + 1

4 + 1

4 + 1

20+4

Informační a komunikační technologie

Informatika

     

1

 

1

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

   

6

Vlastivěda

     

1

2

3

Přírodověda

     

1

2

3

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

 

Celkem

20

22

25

25

26

118

Poznámky k učebnímu plánu

Vyučovací předměty  - 1. stupeň

Oblast Jazyk jazyková komunikace se realizuje v předmětech Český jazyk a literatura a anglický jazyk. V Českém jazyce je zvýšená  hodinová  o 8  disponibilních hodin, abychom žákům poskytli větší prostor pro upevnění znalosti pravopisu, k získání potřebných komunikačních dovedností a zejména zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti. Anglický jazyk vyučujeme od 1.ročníku. Využili jsme proto 2 disponibilní  hodiny při výuce v 1. a 2. ročníku.

Oblast Matematika a její aplikace se vyučuje v předmětu Matematika. Navýšili jsme hodinovou dotaci  o 4 disponibilní hodiny, které chceme využít pro získávání a upevňování vědomostí i dovedností v praktickém životě a o zvyšování matematické gramotnosti žáků.

Oblast Informační a komunikační technologie se realizuje v předmětu Informatika.

Oblast Člověk a jeho svět je vyučována v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda.

Oblast Umění a kultura se vyučuje v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova.

Oblast Člověk a zdraví je realizována  v předmětu Tělesná výchova.

Oblast Člověk a svět práce se uskutečňuje v předmětu Pracovní činnosti.

Průřezová témata jsou zařazena formou projektů a integrována do všech předmětů


Učební plány II

 2. STUPEŇ

 

Názvy vyučovacích předmětů:

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Celkem

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

3+1

4

4+1

4+1

18

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Druhý cizí jazyk 

-

2

2

2

Matematika a její aplikace

3+1

4+1

4

4

17

Informační a komunikační technologie

1

-

-

-

1

Člověk a společnost

Dějepis

2

1

2

2

7

Výchova k občanství

1

1

1

1

4

Člověk a příroda

Fyzika

1+1

2

1

2

7

Chemie 

-

-

1+1

2

4

Přírodopis

1+1

2

2

1

7

Zeměpis

1

2

2

1+1

7

Umění a kultura

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Hudební výchova 

1

1

1

1

4

Člověk a zdraví

Tělesná výchova 

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví 

1

-

-

1

2

Člověk a svět práce

Svět práce

0+1

1

1

1

4

Volitelný předmět

 

2

2

2

2

8

Celkem

 

29

30

31

32

122

 

Disponibilní časová dotace: volná – 10 hod., vázaná – 8 hod.

Volná časová dotace - přidělení

Český jazyk

6.r

1 h

Český jazyk

8.r

1 h

Český jazyk

9.r

1 h

Matematika

6.r

1 h

Matematika

7.r

1 h

Fyzika

6.r

1 h

Chemie

8.r

1 h

Přírodopis

6.r

1 h

Zeměpis

9.r

1 h

Svět práce

6.r

1 h

Celkem

10 h

 

Poznámky k učebnímu plánu

Vyučovací předměty – 2.stupeň

Oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována v předmětech Český jazyk a literaturaAnglický jazyk a Další cizí jazyk (německý jazyk, riský jazyk, v odůvodněných případech se někteří žáci místo Dalšího cizího jazyka budou ve stejné časové dotaci zdokonalovat v anglickém jazyce). V Českém jazyce a literatuře je minimální časová dotace posílena o 3 hodiny disponibilních hodin, abychom žákům poskytli větší prostor pro upevnění znalosti pravopisu, k získání a zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti a k získání kvalitních komunikačních dovedností.

Oblast Matematika a její aplikace se vyučuje v předmětu Matematika. Minimální časová dotace byla posílena o 2 disponibilní hodiny pro získávání a upevňování vědomostí a dovedností potřebných v praktickém životě. Snažíme se o zvyšování matematické gramotnosti žáků. Zařazeno je téma finanční gramotnosti.

Oblast Informační a komunikační technologie se vyučuje v předmětu Informatika.

Oblast Člověk a  společnost realizujeme v předmětech Dějepis a Výchova k občanství. Minimální časovou dotaci v předmětu Dějepis zahrnuje i téma vlastenectví. Je důležité vést žáky k mravnímu jednání, k lepšímu poznání sebe i druhých na pozadí dějin, poznání nejnovějších dějin.

Oblast Člověk a příroda se realizuje v předmětech Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Minimální časová dotace je navýšena celkem o 4 hodiny (Fyzika – 1, Chemie – 1, Přírodopis – 1, Zeměpis – 1). Je  žádoucí žákům poskytnout činnostní učení i pokusy, zařadit problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí.

Oblast Člověk a zdraví se vyučuje v předmětech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Vložena je problematika zdraví a bezpečí za běžných i mimořádných událostí, dopravní výchova a sexuální výchova.

Oblast Člověk a svět práce  realizujeme v předmětu Svět práce. Minimální časová dotace je navýšena o 1 disponibilní hodinu. Začleněno je téma korupce, finanční gramotnost, dopravní výchova. Považujeme za potřebné a prospěšné zaměřit se zejména na praktické pracovní dovednosti a návyky nezbytné pro uplatnění žáků v dalším životě a ve společnosti.

Volitelné předměty:

Zařazením povinně volitelných předmětů sledujeme individuální rozvoj žáka podle jeho zájmů a předpokladů a umožňujeme tím prohloubení vzdělání v oblasti, kterou si žák zvolil. Nabídka předmětů kopíruje jednotlivé vzdělávací oblasti. Na tuto oblast je vyčleněno 10 (8) disponibilních hodin.