1. Úvodní stránka
 2. Škola
 3. Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Koncepce poradenských služeb ve škole

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá také za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:

A) poradenské pracovníky školy

 • ředitelka školy
 • školní psycholožka
 • výchovná poradkyně
 • školní metodička prevence

B) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)

 • třídní učitel
 • učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané žáky)
 • učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (ZŠ) a Úvodu do světa práce (SŠ)
 • případně další pedagogové, zejména učitelé výchov

Časová dostupnost poradenských služeb

Konzultační hodiny ředitelky školy:
čtvrtek: 14.00 - 15.00, jiný termín po předchozí dohodě

Konzultační hodiny školní psycholožky:
PhDr. Kateřina Dvořáková

úterý: 8.45 - 10.30

telefon do ambulance 732 890 433 (v případě nepřítomnosti vás bude kontaktovat)

elektronický kontakt přes školní informační systém Edupage

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:
kabinet školního poradenského pracoviště, 1. poschodí číslo dveří 7
Pro žáky, rodiče, učitele: úterý: 7.15 - 7.45 (jiný termín po předchozí dohodě).

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 326 911 188, 315 819 740, 605 256 180

Konzultační hodiny školní metodičky prevence:
kabinet zeměpisu, 2. patro
Pro žáky, rodiče, učitele: středa 14.00 - 15.00 (jiný termín po předchozí dohodě)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 326 911 188, 315 819 741 

Úkoly, které pracovníci řeší, se týkají zejména:

 • žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • žáků s výchovnými problémy a žáků ohrožených šikanou
 • žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • žáků ohrožených školením neúspěchem
 • žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • prevence rizikového chování žáků
 • kariérového poradenství
 • intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • spolupráce a komunikací mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Při řešení úkolů spolupracují oba pracovníci úzce s třídními učiteli, vedením školy a se zákonnými zástupci nezletilých žáků, v případě potřeby se obrací na pracovníky školského poradenského pracoviště.

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/79 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ( GDPR). Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci poradenských pracovníků školy vyplývajících z uvedeného zákona je konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství. (Věstník MŠMT, 2005).

Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č. 116 ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Dokumenty

pdfKrizový plán školy 2022/2023 (PDF)

pdfPreventivní strategie školy 2022/2023 (PDF)

pdfProgram proti šikanování 2022/2023 (PDF)