1. Úvodní stránka
 2. Škola
 3. Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Koncepce poradenských služeb ve škole

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá také za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:

A) poradenské pracovníky školy

 • ředitelka školy, výchovná poradkyně
 • školní psycholožka
 • školní metodička prevence

B) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)

 • třídní učitel
 • učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané žáky)
 • učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání (ZŠ) a Úvodu do světa práce (SŠ)
 • případně další pedagogové, zejména učitelé výchov

Časová dostupnost poradenských služeb

Konzultační hodiny ředitelky školy, výchovné poradkyně:

Mgr. Iva Moualhi

čtvrtek: 14.00 - 15.00, jiný termín po předchozí dohodě

Konzultační hodiny metodika prevence

Mgr. Jaroslava Günterová

čtvrtek: 14.00 - 15.00, jiný termín po předchozí dohodě

Konzultační hodiny školní psycholožky (vždy po předchozí domluvě):

Mgr. et Mgr. Nikola Frkalová

kabinet psychologa v tělocvičně školy, 1. poschodí

pondělí       11.30 - 15.00

středa         11.30 - 19.00

čtvrtek        12.30 - 18.30

pátek           11.30 - 15.30

 

telefonický kontakt: 737 998 031 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo elektronický kontakt přes školní informační systém Edupage

S čím se na mě můžete obrátit:

thumb infografika psycholog

 

 

 

 

 

 Úkoly, které pracovníci řeší, se týkají zejména:

 • žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • žáků s výchovnými problémy a žáků ohrožených šikanou
 • žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • žáků ohrožených školením neúspěchem
 • žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • prevence rizikového chování žáků
 • kariérového poradenství
 • intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • spolupráce a komunikací mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/79 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Způsob realizace pravidel pro ochranu informací a důvěrných dat v dokumentaci poradenských pracovníků školy vyplývajících z uvedeného zákona je konkretizován ve školním programu pedagogicko-psychologického poradenství. (Věstník MŠMT, 2005).

Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č. 116 ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Dokumenty

pdfŠKOLNÍ_PORADENSKÉ_PRACOVIŠTĚ_2023-2024.pdf

pdfKRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 2023 - 2024.pdf

pdfPREVENTIVNÍ_STRATEGIE_ŠKOLY__2023-2024.pdf

pdfSTRATEGIE_PŘEDCHÁZENÍ_ŠIKANĚ_2023-2024.pdf

pdfPROGRAM_PROTI_ŠIKANOVÁNÍ_2023-2024.pdf