Aktuálně ze školy

Platba za školní družinu - 2. a 3. ročník

Od 8. 9. do 17. 9. 2021 vybíráme poplatek za školní družinu za 1. pololetí ve výši 600 Kč. Peníze odevzdávejte přímo paní vychovatelce. Děkujeme.

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 7. 50 v kmenových třídách na budovách Okružní 1102, Komenského 280, Jungmannova 164 .

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ, který zpracovalo MŠMT ve spolupráci s MZd, naleznete na https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf .

Odpovědi na časté otázky ohledně provozu a testování naleznete rovněž na https://www.edu.cz/covid-19/.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

 • Školy zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy a doporučeními MŠMT a MZd.
 • Žáci budou první den pobytu ve škole poučeni o zavedených hygienických pravidlech.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
 • Screeningové testování proběhne v rozsahu 3 antigenních testů od společnosti Genrui - SARS-Co V-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold), a to 1., 6.a 9. 9. 2021.
 • Prvňáčci budou testováni 2., 6. a 9. 9. 2021.
 • V testovací dny žádáme o příchod do školy v 7. 30 (dojíždějící ihned po příjezdu autobusu).
 • Přítomnost zákonných zástupců žáků 1. – 3. ročníku při testování je umožněna.
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Roušky či respirátory žáci nosí ve společných prostorách školy.
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených opatřením MZd (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole či školském zařízení). Uvedená opatření jsou v platnosti po dobu screeningového testování.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Dodržuje se následující postup:

-    příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

-    příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost neprodleně oznámit zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

-    příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně si nasadí ochranu dýchacích cest a dojde k umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.
 • Tělesná výchova a hudební výchova budou vyučovány bez omezení.
 • Školy v přírodě a adaptační kurzy mohou proběhnout.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU VE ŠKOLIČKÁCH, OKRUŽNÍ 1102

 • Slavnostní přivítání prvňáčků v kmenových třídách zahájíme v 7. 50, ukončíme do 9 hodin.
 • Školní budova bude otevřena od 7. 30.
 • Rodiče mohou doprovodit školáky do tříd. Přezůvky tento den nejsou třeba.
 • Školáci i rodiče ochranu dýchacích cest s sebou.
 • Školní družina pro 1. ročník zahájí provoz 2. 9. ve Školičkách.
 • Informace o školní družině naleznete v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA.
 • Informace o školní výdejně (jídelně) naleznete v sekci ŠKOLNÍ JÍDELNA.
 • Další informace získají zákonní zástupci na třídních schůzkách ve čtvrtek 2. 9. v 17 hodin v budově Okružní 1102. Respirátory s sebou.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V BUDOVĚ U JELENA, KOMENSKÉHO 280

 • Slavnostní přivítání žáků 2. ročníku, 3. ročníku, IV. B zahájíme v 7. 50, ukončíme do 9 hodin.
 • Školní budova bude otevřena od 7. 30.
 • Rodiče mohou doprovodit školáky ke třídě. Tento den vstup bez přezůvek.
 • Školáci i rodiče ochranu dýchacích cest s sebou.
 • Od 2. 9. školáci vstupují do školní budovy bez doprovodu.
 • Rozmístění nových žáků do tříd bude vyvěšeno u vstupu.
 • Školní družina pro 2. a 3. ročník zahájí provoz 2. 9. v budově U Jelena.
 • Informace o školní družině naleznete v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA.
 • Informace o školní výdejně (jídelně) naleznete v sekci ŠKOLNÍ JÍDELNA.
 • Další informace získají zákonní zástupci na třídních schůzkách ve čtvrtek 2. 9. v 17 hodin v budově Komenského 280. Respirátory s sebou.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA HLAVNÍ BUDOVĚ, JUNGMANNOVA 164

 • Slavnostní přivítání žáků IV. A, IV. C, 5. – 9. ročníku zahájíme v 7. 50 v kmenových třídách, ukončíme do 9 hodin.
 • Školní nádvoří bude otevřeno od 7. 15 (boční vchod z ulice Komenského), budova školy se otevírá v 7. 30.
 • Rodiče mohou doprovodit školáky ke třídě. Tento den vstup bez přezůvek.
 • Školáci i rodiče ochranu dýchacích cest s sebou.
 • Rozmístění tříd (včetně nových žáků) bude vyvěšeno u vstupu do budovy.
 • Od 2. 9. školáci vstupují do areálu školy bez doprovodu.
 • Informace o školní výdejně (jídelně) naleznete v sekci ŠKOLNÍ JÍDELNA.
 • Další informace získají zákonní zástupci na třídních schůzkách ve čtvrtek 2. 9. v 17 hodin na hlavní budově školy. Respirátory s sebou.

 Přejeme pohodový vstup do nového školního roku.              

26. 8. 2021                                                                                                   Iva Moualhi                                                                           

Loučení s deváťáky

DSC 0255-1384-1200-900-90-center-middleKonec dalšího školního roku se přiblížil a s ním i každoroční loučení s deváťáky. Během podvečera zazněly proslovy paní ředitelky, třídních učitelů i samotných žáků. Společně jsme zavzpomínali na školní výlety, vtipné historky a naštěstí téměř zapomenuté průšvihy.  Chvílemi bylo loučení dojemné, slzy střídaly smích. O příjemné zpestření se postarali naši prvňáčci. Pod vedením pana učitele Hradeckého vystoupili se zdařilou divadelní scénkou, v závěru převzali od deváťáků symbolický klíč od naší školy. 


Naši milí deváťáci, nechť do středoškolského života vstoupíte tou správnou nohou a ať se vám daří!

Provoz ŠD 30. 6. 2021

Ve středu 30. 6. bude v provozu pouze ranní družina. Po rozdání vysvědčení po 1. vyučovací hodině odcházejí děti v doprovodu rodičů domů. Připomínáme odhlášení obědů.

Pasování na čtenáře

Ve středu 9. června přišli do naší školy zástupci Knihovny Eduarda Petišky a přivedli s sebou kouzelníka slov. Všichni druháci četli ukázky z knížek. Žákům se čtení podařilo a byli kouzelníkem slov pasováni na čtenáře. Slavnostně jsme slíbili, že budeme mít v úctě slovo, ochraňovat knížky a statečně se bít za všechno dobré, co je v nich napsáno. Kromě pasování jsme ještě dostali medaile a krásnou knížku od Lenky Rožnovské Katka a klokan ze šuplíku. 

Moc děkujeme a slibujeme, že budeme pravidelně číst. 

                                                                                                   Děti ze    II. A, II. B a II. C 

docxČtenáři - básnička (Word)