Aktuálně ze školy

Do lesa s lesníkem

20210916 094846Ve čtvrtek 16. září se pátý ročník vydal do Houštky na akci nazvanou Do lesa s lesníkem.  

Hned ráno jsme šli do Houštky, kde jsme se rozdělili do skupin. Každá skupina měla za úkol projít všechna připravená stanoviště, kde děti plnily zajímavé úkoly. Nejvíce se nám líbilo měření výšky stromů a výroba medailí. Také ostatní stanoviště, na kterých jsme se dozvěděli, jak se kácí stromy, jak roste les, kdo v lese žije, se nám líbila.  

Při sázení stromků jsme sice zmokli, ale vůbec nám to nevadilo. Na závěr akce jsme si pochutnali na výborných koláčcích, které jsme dostali za odměnu. 

 thumb 20210916 093007  thumb 20210916 093926 copy  thumb 20210916 105153

Projekt Čtení pomáhá

cteni pomaha

V letošním školním roce se naše škola rozhodla zapojit do projektu, jehož cílem je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.

Projekt čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely a o tom, na jaký projekt se přispěje, rozhodují právě čtenáři.

Každý školák, který se zapojí do projektu po přečtení knížky vyplní test, ve kterém se dozví, jak pozorným čtenářem byl a po jeho úspěšném absolvování obdrží kredit 50Kč, který použije na vybraný dobročinný projekt z nabídky.

Knihy ke čtení jsou vybírány odbornou porotou a jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů.

Více informací a přehled knížek najdete na www.ctenipomaha.cz

Tak s chutí do čtení!!!

Adapťák 2021

 thumb IMG 20210906 134850  thumb IMG 20210906 155939  thumb IMG 20210906 141907

 

Všechny fotografie k dispozici v galerii:

1. turnus2. turnus

Platba za školní družinu - 2. a 3. ročník

Od 8. 9. do 17. 9. 2021 vybíráme poplatek za školní družinu za 1. pololetí ve výši 600 Kč. Peníze odevzdávejte přímo paní vychovatelce. Děkujeme.

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 7. 50 v kmenových třídách na budovách Okružní 1102, Komenského 280, Jungmannova 164 .

SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ, který zpracovalo MŠMT ve spolupráci s MZd, naleznete na https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf .

Odpovědi na časté otázky ohledně provozu a testování naleznete rovněž na https://www.edu.cz/covid-19/.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

 • Školy zahájí ve školním roce 2021/2022 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy a doporučeními MŠMT a MZd.
 • Žáci budou první den pobytu ve škole poučeni o zavedených hygienických pravidlech.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
 • Screeningové testování proběhne v rozsahu 3 antigenních testů od společnosti Genrui - SARS-Co V-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold), a to 1., 6.a 9. 9. 2021.
 • Prvňáčci budou testováni 2., 6. a 9. 9. 2021.
 • V testovací dny žádáme o příchod do školy v 7. 30 (dojíždějící ihned po příjezdu autobusu).
 • Přítomnost zákonných zástupců žáků 1. – 3. ročníku při testování je umožněna.
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Roušky či respirátory žáci nosí ve společných prostorách školy.
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených opatřením MZd (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole či školském zařízení). Uvedená opatření jsou v platnosti po dobu screeningového testování.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Dodržuje se následující postup:

-    příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

-    příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost neprodleně oznámit zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

-    příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně si nasadí ochranu dýchacích cest a dojde k umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.
 • Tělesná výchova a hudební výchova budou vyučovány bez omezení.
 • Školy v přírodě a adaptační kurzy mohou proběhnout.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU VE ŠKOLIČKÁCH, OKRUŽNÍ 1102

 • Slavnostní přivítání prvňáčků v kmenových třídách zahájíme v 7. 50, ukončíme do 9 hodin.
 • Školní budova bude otevřena od 7. 30.
 • Rodiče mohou doprovodit školáky do tříd. Přezůvky tento den nejsou třeba.
 • Školáci i rodiče ochranu dýchacích cest s sebou.
 • Školní družina pro 1. ročník zahájí provoz 2. 9. ve Školičkách.
 • Informace o školní družině naleznete v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA.
 • Informace o školní výdejně (jídelně) naleznete v sekci ŠKOLNÍ JÍDELNA.
 • Další informace získají zákonní zástupci na třídních schůzkách ve čtvrtek 2. 9. v 17 hodin v budově Okružní 1102. Respirátory s sebou.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V BUDOVĚ U JELENA, KOMENSKÉHO 280

 • Slavnostní přivítání žáků 2. ročníku, 3. ročníku, IV. B zahájíme v 7. 50, ukončíme do 9 hodin.
 • Školní budova bude otevřena od 7. 30.
 • Rodiče mohou doprovodit školáky ke třídě. Tento den vstup bez přezůvek.
 • Školáci i rodiče ochranu dýchacích cest s sebou.
 • Od 2. 9. školáci vstupují do školní budovy bez doprovodu.
 • Rozmístění nových žáků do tříd bude vyvěšeno u vstupu.
 • Školní družina pro 2. a 3. ročník zahájí provoz 2. 9. v budově U Jelena.
 • Informace o školní družině naleznete v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA.
 • Informace o školní výdejně (jídelně) naleznete v sekci ŠKOLNÍ JÍDELNA.
 • Další informace získají zákonní zástupci na třídních schůzkách ve čtvrtek 2. 9. v 17 hodin v budově Komenského 280. Respirátory s sebou.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA HLAVNÍ BUDOVĚ, JUNGMANNOVA 164

 • Slavnostní přivítání žáků IV. A, IV. C, 5. – 9. ročníku zahájíme v 7. 50 v kmenových třídách, ukončíme do 9 hodin.
 • Školní nádvoří bude otevřeno od 7. 15 (boční vchod z ulice Komenského), budova školy se otevírá v 7. 30.
 • Rodiče mohou doprovodit školáky ke třídě. Tento den vstup bez přezůvek.
 • Školáci i rodiče ochranu dýchacích cest s sebou.
 • Rozmístění tříd (včetně nových žáků) bude vyvěšeno u vstupu do budovy.
 • Od 2. 9. školáci vstupují do areálu školy bez doprovodu.
 • Informace o školní výdejně (jídelně) naleznete v sekci ŠKOLNÍ JÍDELNA.
 • Další informace získají zákonní zástupci na třídních schůzkách ve čtvrtek 2. 9. v 17 hodin na hlavní budově školy. Respirátory s sebou.

 Přejeme pohodový vstup do nového školního roku.              

26. 8. 2021                                                                                                   Iva Moualhi